שלב ראשוני שיש לבצע לפני פתיחת עסק הוא קביעת סוג העסק המתאים ביותר לצורך התנהלות שוטפת מול רשויות המס.

קיימים שלושה סוגי עוסקים ע"פ תקנות מע"מ:

· עוסק פטור.

· עוסק מורשה

· חברה בעירבון מוגבל (חברה בע"מ).עוסק פטור
עוסק פטור הוא נישום הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו.


הגדרת עוסק פטור נקבעת ע"פ תקנות מע"מ אך מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי אין להגדרה זו משמעות והנישום חייב לדווח אליהם כמו כול נישום אחר (כמו עוסק מורשה)

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים (נכון ל-1/2011 הסכום הוא 74,972 ש"ח ומתעדכן על פי עליית מדד המחירים לצרכן).

· עוסק פטור:
א) פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים.
ב) נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
ג) רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו.
ד) רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו.

· אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד אזורי מע"מ, על מנת לשנות את סיווגך ל"עוסק מורשה".

קיימים עוסקים אשר אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים וחייבים להירשם כעוסקים מורשים, ללא קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם.

לדוגמא: רואה חשבון, עורך דין, מנהל חשבונות, רופא, יועץ מס, סוחר רכב.


עוסק מורשה
· עוסק מורשה הינה הגדרה של מס ערך מוסף לעוסק שמחזור עסקאותיו השנתיות עולה על
  (נכון ל-1/2011 ) 74,972 ש"ח ומתעדכן על פי עליית מדד המחירים לצרכן


· עוסק מורשה הוא כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס.

· עוסק מורשה מחויב בהפקת חשבוניות וקבלות בגין תקבולים שהוא מקבל.

· עוסק מורשה גובה מהלקוחות מע"מ ויכול לקזז מע"מ מההוצאות אותם הוא משלם.

· עוסק מורשה מחויב בביצוע הנהלת חשבונית חד צידית (בהנחה שלו עבר את מדרגות המס שנקבעו ע"י מס הכנסה).

· עוסק מורשה מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה פעם אחת(בדרך כלל עד לחודש אפריל בשנה
  העוקבת לשנת הפעילות.


· עוסק מורשה מחויב בתשלום מקדמות לביטוח לאומי ולמס הכנסה על חשבון הרווח הצפוי באותה שנת מס.

חברה בע"מ
חברה בע"מ הינה ישות משפטית שמאגדת אנשים למען מטרה משותפת ( בדרך כלל לשם הפקת רווח ). הרעיון המשפטי העומד מאחורי החברה הוא שהחברה, אשר במסגרתה מתנהלת הפעילות העסקית, היא גוף משפטי נפרד ושונה מהבעלים והמקימים של החברה. המקימים הם בדרך כלל בעלי החברה ונקראים בעלי מניות. לבעלי המניות ישנה זכות לניהול החברה וקבלת רווחי החברה וזאת על בסיס אחזקותיהם במניות החברה מצב היוצר הפרדה מלאה בין הישות המשפטית של החברה לבין בעלי המניות. האחריות לפעילות ולחובות הינה של החברה ולא של בעלי המניות. כלומר, במידה שהחברה נקלעת לקשיים כספיים או משפטיים ונאלצת להכריז על פשיטת רגל, אזי לא ניתן לפנות לבעלי המניות בדרישה לפירעון חובות החברה. במקרים מיוחדים יכול בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של החברה ולייחס את חובותיה לבעלי המניות, וזאת רק במקרה שניתן להוכיח בצורה חד משמעית , כי בעלי המניות פעלו בחוסר תום לב , גנב , רימו , יצרו מצגי שווא וכו' ואשר פעולות אילו הן אחת הסיבות למצבה של החברה.התנהלות מול רשויות המס

· חברה בע"מ מחויבת בהפקת חשבוניות וקבלות בגין תקבולים שהיא מקבלת.

· חברה בע"מ גובה מהלקוחות מע"מ וצריכה לקזז מע"מ מההוצאות אותם היא משלם.

· חברה בע"מ מחויבת בביצוע הנהלת חשבונית דו צידית ודיווח ממוחשב למע"מ על כל החשבוניות.

· חברה בע"מ מחויבת בהגשת דוח שנתי למס הכנסה פעם אחת בשנה(בדרך כלל עד לחודש יוני בשנה
  העוקבת לשנת הפעילות).


· חברה בע"מ מחויבת בהגשת דוח לרשם החברות פעם אחת בשנה(בדרך כלל עד לחודש יוני בשנה העוקבת
  לשנת הפעילות).


· חברה בע"מ מחויבת בהגשת דוח מרכז למס הכנסה פעם אחת בשנה עבור ניכויי עובדים(בדרך כלל עד
  לחודש יוני בשנה העוקבת לשנת הפעילות).


· חברה בע"מ מחויבת בהגשת דוח מרכז לביטוח לאומי פעם אחת בשנה עבור ניכויי עובדים(בדרך כלל עד
  לחודש יוני בשנה העוקבת לשנת הפעילות).


· חברה בע"מ מחויבת בתשלום לביטוח לאומי עבור ניכוי עובדים (בהנחה שישנם), למס הכנסה
  עבור ניכוי עובדים (בהנחה שישנם),
למס הכנסה על חשבון הרווח הצפוי באותה שנת מס.