כללי
חברה בע"מ הינה ישות משפטית שמאגדת אנשים למען מטרה משותפת ( בדרך כלל לשם הפקת רווח ). הרעיון המשפטי העומד מאחורי החברה הוא שהחברה, אשר במסגרתה מתנהלת הפעילות העסקית, היא גוף משפטי נפרד ושונה מהבעלים והמקימים של החברה. המקימים הם בדרך כלל בעלי החברה ונקראים בעלי מניות. לבעלי המניות ישנה זכות לניהול החברה וקבלת רווחי החברה וזאת על בסיס אחזקותיהם במניות החברה מצב היוצר הפרדה מלאה בין הישות המשפטית של החברה לבין בעלי המניות. האחריות לפעילות ולחובות הינה של החברה ולא של בעלי המניות. כלומר, במידה שהחברה נקלעת לקשיים כספיים או משפטיים ונאלצת להכריז על פשיטת רגל, אזי לא ניתן לפנות לבעלי המניות בדרישה לפירעון חובות החברה. במקרים מיוחדים יכול בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של החברה ולייחס את חובותיה לבעלי המניות, וזאת רק במקרה שניתן להוכיח בצורה חד משמעית , כי בעלי המניות פעלו בחוסר תום לב , גנב , רימו , יצרו מצגי שווא וכו' ואשר פעולות אילו הן אחת הסיבות למצבה של החברה.

התנהלות מול רשויות המס

· חברה בע"מ מחויבת בהפקת חשבוניות וקבלות בגין תקבולים שהיא מקבלת.

· חברה בע"מ גובה מהלקוחות מע"מ וצריכה לקזז מע"מ מההוצאות אותם היא משלם.

· חברה בע"מ מחויבת בביצוע הנהלת חשבונית דו צידית ודיווח ממוחשב למע"מ על כל החשבוניות.

· חברה בע"מ מחויבת בהגשת דוח שנתי למס הכנסה פעם אחת בשנה(בדרך כלל עד לחודש יוני
  בשנה העוקבת לשנת הפעילות).


· חברה בע"מ מחויבת בהגשת דוח לרשם החברות פעם אחת בשנה(בדרך כלל עד לחודש יוני בשנה
  העוקבת לשנת הפעילות).


· חברה בע"מ מחויבת בהגשת דוח מרכז למס הכנסה פעם אחת בשנה עבור ניכויי עובדים(בדרך כלל
  עד לחודש יוני בשנה העוקבת לשנת הפעילות).


· חברה בע"מ מחויבת בהגשת דוח מרכז לביטוח לאומי פעם אחת בשנה עבור ניכויי עובדים(בדרך כלל
  עד לחודש יוני בשנה העוקבת לשנת הפעילות).


· חברה בע"מ מחויבת בתשלום לביטוח לאומי עבור ניכוי עובדים (בהנחה שישנם), למס הכנסה עבור
  ניכוי עובדים (בהנחה שישנם), למס הכנסה על חשבון הרווח הצפוי באותה שנת מס.