1. מי נדרש להירשם כעוסק?
אם אתה יחיד או שותפות או חברה, והתחלת לתת שירות/מכירת מוצרים וציוד במהלך עסקים - עליך להירשם כעוסק ברשויות המס הקרובים למקום העסק או הפעילות העסקית (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ).

הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

2. אלו מסמכים יש להביא לשם פתיחת תיק במע"מ?
יחיד

· תעודת זהות כולל ספח.

· חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (בהנחה ויש).

· אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע"מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור.

שותפות (שני אנשים או יותר)

· תעודת זהות של כל אחד מהשותפים כולל ספח.

· אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות.

· חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (בהנחה ויש).

· אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.

חברה בע"מ

· אישור של רשם החברות על רישום החברה במרשם החברות.

· תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.

· שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.

· חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (בהנחה ויש).

· אישור על קיום חשבון הבנק של החברה.

· טופס רישום מלא על כל פרטיו, וחתום.


3. כיצד מחשבים את סכום המע"מ?
סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. נכון להיום גובה המע"מ מהווה לסך של 16% מגובה העסקה שהתבצעה.

4. ניהול ספרי העסק
עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף.
עליך לפנות למשרד פקיד השומה לפתיחת תיק ולקבלת הסבר בדבר ניהול ספרי העסק.
את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, עליך לשמור במשך שבע שנים.

5. חשבוניות
מהי חשבונית עסקה?
כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עיסקה כוללת
את הפרטים הבאים:


· שם העוסק.

· מס' עוסק.

· תאריך הוצאת החשבונית.

· מס' תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו).

· שם הלקוח וכתובתו.

· תיאור הטובין או השירות.

· היחידה שלפיה נמדדת הכמות.

· הכמות.

· מחיר היחידה.

· סכום החשבונית.

מהי חשבונית מס?
אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך קיזוז מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, וכוללת את כל הנתונים הבאים:

· שם העוסק וכתובת העסק.

· המילים ''עוסק מורשה''.

· מס' "עוסק מורשה".

· המילים ''חשבונית מס".

· המילה ''מקור'' (על גבי מקור החשבונית בלבד).

· מס' החשבונית (מספר סידורי).

· תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

· שם הלקוח וכתובתו.

· פירוט העסקה.

· מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).

· המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.

· חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדויקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

מהו מועד הפקת החשבונית

בתוך שבועיים ממועד מסירת הטובין או מתן השירות עליך להוציא חשבונית.
עם זאת, יש עסקאות שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התשלום, ולגבי עסקאות אלו עליך להוציא חשבונית תוך שבוע ימים מיום קבלת התשלום.
במתן שירות מתמשך, שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא עם גמר מתן השירות, או עם קבלת מקדמה על חשבון התמורה.
נותן השירות חייב להוציא חשבונית בתוך 7 ימים מגמר מתן השירות, או ממועד קבלת המקדמה.6. קיזוז מס תשומות
מס תשומות (מע"מ בגין הוצאות) ניתן לקיזוז אך ורק על רכישות לצורכי העסק.

במקרים מסוימים ניתן לקזז המס תשומות בגין הוצאות שקדמו לפתיחת העסק וזאת רק בשני תנאים מצטברים –

1. ניתן להוכיח , כי ההוצאות הוצאו לשם הקמת העסק (הוצאות הקמה).

2. תאריך החשבוניות לא יעלה על 6 חודשים מיום פתיחת העסק.

ישנם שני סוגי תשומות:
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים של העסק, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק כגון : משאיות , מבנים , מכונות.
ב. תשומות על פעילות שוטפת לצורכי העסק, כגון: שכירות , חשמל , מלאי חומרים , שרותים שונים שניתנו לעסק וכו'

קיזוז מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק
בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע"מ, התשל''ו-1976).
אולם קיימים עיסוקים, כגון :מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצורכי העסק.
ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל), המשמש לצורכי העסק.


קיזוז מס תשומות על הוצאות בגין רכב

לגבי רכב פרטי המשמש כחלק מהפעילות השוטפת של העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:

· אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות

· אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות.


7. דיווח תקופתי לרשויות המס

דיווח תקופתי למס הכנסה

הדיווח למס הכנסה מחולק לשני סוגי דיווח:

· דיווח מקדמות – דיווח על מחזור העסקאות (הכנסות) החודשי.

· דיווח ניכויים – דיווח על סך הוצאות השכר החודשיות (בהנחה שישנן משכורות)

תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, וזאת כפי שייקבע ע"י מס הכנסה

דיווח תקופתי למע"מ

תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע, הדו"ח התקופתי יכלול:

· רישום כל העסקאות שלגביהן הונפקו חשבוניות בתקופת הדו"ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה תקופה, גם אם העסקה טרם בוצעה, או אם התמורה טרם התקבלה.

· סכום המס הכלול בתשומות העסק.

· בשורה האחרונה, ''הסכום לתשלום'', רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.

אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות - עליך להגיש דו"ח לתשלום, ולצרף לדו"ח אמצעי של מלוא ''הסכום לתשלום''.
אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות, מגיע לך הסכום העודף - במקרה זה עליך להגיש דו"ח להחזר.

מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי – נכון לכל רשויות המס

עליך להגיש את הדו"ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה:
דו"ח 1/08 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.11 ובין 31.1.11, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.11.

אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה:
דו"ח 4/11-3/11, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.3.11 ובין 30.4.11, ויוגש לא יאוחר מיום 15.5.11. דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש במועד.

האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית - נכון לכל רשויות המס
עליך להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא הייתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה כזה עליך לציין ''אפס'' במחזור העסקאות.
אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, פנה למשרדי רשויות המס כדי לברר אפשרות האם קיימת אפשרות להקפיא את התיק.


מדוע כדאי להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן- נכון לכל רשויות המס
חשוב מאוד להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון:

· הטלת קנס פיגורים.

· הטלת קנס חוב.

· הוספת הפרשי הצמדה וריבית.

· הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות (בנוסף לקנסות שלעיל).

· קביעת מס.

במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים. גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.


היכן מגישים את הדו"ח התקופתי- נכון לכל רשויות המס

דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים, או ע"י מייצג המקושר לשע"ם, או באינטרנט.8. מתי מגישים דו"ח להחזר למע"מ
כאשר סכום מס התשומות עודף על סכום מס העסקאות, מגיע לך החזר.

היכן מגישים דו"ח להחזר?

את הדו"ח להחזר עליך להגיש כאמור להלן בכפוף לסכום שנקבע בתקנה 23(ג) לתקנות מע"מ (הסכום מתעדכן פעמיים בשנה: ב-1 בינואר וב-1 ביולי, בהתאם למדד. בינואר 2011 הסכום שנקבע הוא: 17,721 ₪):

· דו"ח להחזר עד לסכום הקובע כאמור לעיל, עליך להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים.מתי נגיש דוח להחזר מע"מ במשרדי מע"מ ולא בדואר ?

א. כאשר הסכום להחזר גבוה מהסכום הקובע.

ב. אם אתה עוסק חדש, במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום רישומך - בכל סכום להחזר.
ג. אם אתה סוגר את עסקך - בכל סכום להחזר

ד. עליך לצרף את כל חשבוניות המס וכן טופס 875 "טופס ריכוז רשימוני יבוא", המהווים את הבסיס לדו"ח ההחזר.

מה עושים במקרה של טעות בדו"ח - נכון לכל רשויות המס
במקרה שנפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו''ח, באפשרותך להגיש ''דו"ח מתקן'' שבו יצוינו הפרטים הנכונים. עליך להגיש את הדו"ח המתקן אך ורק במשרד האזורי שבו מנוהל תיקך.
אם כתוצאה מהתיקון תחויב בתשלום נוסף, יינתן לך שובר לתשלום במשרד, ויהיה עליך לשלמו בבנק. יודגש, שתשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והפרשי הצמדה (לפעמים גם קנסות בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם לבין המועד שבו שילמת בפועל.

9. הודעה על שינוי בעסק- נכון לכל רשויות המס
עליך להודיע למשרד שבו מנוהל תיקך על כל שינוי שחל בעסק, כגון: שינוי סוג פעילות, שינוי כתובת, שינוי מס' טלפון, הפסקת פעילות עסקית (גם זמנית), חילופי גברי בשותפות, וכן על כל שינוי באחד הפרטים שבטופס הרישום.

10. הודעה על סגירת עסק
במקרה של סגירת העסק, עליך לפנות למשרד מע''מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית, ולמלא טופס הודעה על סגירת עסק/הצהרה. במקרה של שותפות שנסגרה, על כל שותף למלא את טופס ההודעה על סגירת העסק. במקביל למילוי הטופס, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

· לדווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים).

· לפרט את כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק, שטרם נמכרו ונשארו ברשותך.

· לשלם את כל החובות, אם ישנם, ולהביא צילום של הדו''ח התקופתי האחרון.

· לשלם מע''מ על כל מכירה של נכסי העסק, כגון: מבנה, ציוד, רכב, מלאי טובין.