אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך קיזוז מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, וכוללת את כל הנתונים הבאים:


· שם העוסק וכתובת העסק.

· המילים ''עוסק מורשה''.

· מס' "עוסק מורשה".

· המילים ''חשבונית מס".

· המילה ''מקור'' (על גבי מקור החשבונית בלבד).

· מס' החשבונית (מספר סידורי).

· תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

· שם הלקוח וכתובתו.

· פירוט העסקה.

· מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).

· המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.

· חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדויקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

מהו מועד הפקת החשבונית

בתוך שבועיים ממועד מסירת הטובין או מתן השירות עליך להוציא חשבונית.
עם זאת, יש עסקאות שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התשלום, ולגבי עסקאות אלו עליך להוציא חשבונית תוך שבוע ימים מיום קבלת התשלום.
במתן שירות מתמשך, שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא עם גמר מתן השירות, או עם קבלת מקדמה על חשבון התמורה.
נותן השירות חייב להוציא חשבונית בתוך 7 ימים מגמר מתן השירות, או ממועד קבלת המקדמה