עליך להגיש את הדו"ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה:
דו"ח 1/08 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.11 ובין 31.1.11, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.11.

אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה:
דו"ח 4/11-3/11, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.3.11 ובין 30.4.11, ויוגש לא יאוחר מיום 15.5.11. דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש במועד.