דרישות סף לקבלת הלוואה

• מחזור שנתי שאיננו עולה על 22 מיליון.
• מספר מועסקים כולל שאינו עולה על 70.
• העסק איננו מוגבל ואין כנגדו עיקולים או תביעות מהמערכת הבנקאית.

תנאי ההלוואה

• סכום ההלוואה יהיה עד סך של 500,000 אלף ש"ח.
• שיעור הריבית המשוערת - פריים + 3.5 (יקבע ע"פ הלקוח).
• ערבות מתאם המדינה בגובה של 70% מגובה ההלוואה המאושרת.

שלבי אישור הלוואה

• בדיקה בסיסית על הלקוח לקבלת אישור עקרוני.
• הכנת תוכנית עסקית הכוללת נתונים פיננסים חשבונאיים ובנקאיים.
• הגשת תוכנית לאישור ע"י הגוף המממן.
• ביקור של כלכלן בבית העסק.
• קבלת הכסף לאחר אישור סופי ופתיחת חשבון הבנק.

ביטחונות נדרשים

• ערבויות אישיות של בעלי העסק.
• ערבות בן/בת הזוג בעסקים שאינם תאגיד(חברה).
• ביטחונות בגובה של עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת