דרישות סף לקבלת הלוואה

• מחזור שנתי עד 15 מיליון דולר.
• מספר מועסקים כולל שאינו עולה על 70.
• העסק איננו מוגבל ואין כנגדו עיקולים או תביעות במערכת הבנקאית.
• תאגיד אשר עיקר עסקיו, וכן השליטה והניהול עליו מופעלים בישראל.
• אין לעסק חובות לרשויות המס.

תנאי ההלוואה

• סכום ההלוואה יהיה עד מיליון דולר.
• תנאי האשראי – 60 חודשים כולל תקופת גרייס עד 11 חודש.
• שיעור הריבית המכסימלית - יקבע בהתאם לשיקולי הבנק.
• ערבות מדינה שלא תעלה על 70% מגובה ההלוואה המאושרת.

תהליך אישור הלוואה

• בדיקה בסיסית על הלקוח לקבלת אישור עקרוני.
• הכנת תוכנית עסקית הכוללת נתונים פיננסים חשבונאיים ובנקאיים.
• הגשת תוכנית לאישור ע"י הגוף המממן.
• ביקור של כלכלן בבית העסק.
• קבלת הכסף לאחר אישור סופי ופתיחת חשבון הבנק.

בטחונות נדרשים

• ערבויות אישיות של בעלי העסק.
• ביטחונות בגובה של עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת.