המשרד יעמיד לטובת החברה חשב שיגיע למשרדי החברה וייתן לווי שבועי לחברה שיכלול :

הכנת דוחות תזרים חודשים.
 
לווי בתהליך הפקת ציקים לספקים.


הכנת דוחות רווח והפסד תקופתיים.

ישיבה מול ספקים לניהול משא ומתן בנוגע לתקופת אשראי ותשלומים.

ביצוע בדיקות תקופתיות בגין הוצאות שוטפות בעסק תוך חיפוש חלופות זולות יותר.

ביצוע התאמה בין עמלות הבנק שיורדות לבין המקובל והקטנתם.